edifice.RadioButton.set_on_change

RadioButton.set_on_change(on_change)[source]